• Štúdium úspešne ukončila na Lekárskej fakulte Univerzity
    Komenského v roku 2017

  • V roku 2020 získala certifikát z dentoalveolárnej chirurgie.

  • Neustále sa vzdeláva doma ale aj v zahraničí. Absolvovala
    množstvo kongresov, stáží a školení (link). Počas štúdia školila a venovala sa
    deťom ale aj dospelým v rámci preventívneho programu Dentalalarm. 

  • Bez mikroskopu si svoju prácu už nevie predstaviť pretože čo dobre nevidíme nemôžeme ani kvalitne ošetriť. Najradšej sa venuje endodoncii (ošetreniu koreňových kanálikov) a stomatochirurgickým výkonom. Od roku 2018 pravidelne slúži na zubnej pohotovosti kde získala mnoho cenných skúseností.